Pytel Jan Kanty

Pytel Jan Kanty

Jan Kanty Pytel

Fragment książki pt. SZAWEŁ Z TARSU. PRZYPATRZCIE SIĘ JAK WIELKIE STAWIAM LITERY. (Poznań 2010)

Ważne problemy małżeńskie

  W Koryncie przeważały małżeństwa pogan, niekiedy tylko były małżeństwa mieszane. Apostoł musiał więc dać konkretne wyjaśnienia na stawiane pytania i wątpliwości, stąd nie ma w liście systematycznej nauki dogmatycznej o małżeństwie. Paweł przypomina naukę Pana. Małżeństwo jest nierozerwalnym związkiem mężczyzny i kobiety, służy regulacji popędu płciowego (por. Kor 7, 7-4). Wskazana jest wstrzemięźliwość małżeńska, ale tylko czasowa za obopólną zgodą i płynąca z motywacji religijnej (por. 1 Kor 7, 4-5). Małżeństwo jest z nakazu Pana nierozerwalne, w przypadku "rozejścia się" małżonkowie nie mogą więc wiązać się z innym partnerem, lecz pozostawać w seperacji (por. 1 Kor 7, 7-11).

  Ważne są wskazania Apostoła nieomylnego w sprawach wiary i moralności, aby partner, który przyjął wiarę, nie zrywał więzi małżeńskiej z partnerem - poganinem. O ile jednak partner - poganin (poganka) nie chce żyć w pokoju bez obrazy Boga, może odejść. Partner (partnerka) wierzący nie powinien obstawać za dalszym trwaniem w związku, ponieważ nie ma żadnej gwarancji, że zbawi współmałżonka (współmałżonkę) (por. 1 Kor 7, 15-16). Zachodzi tu tzw. przywilej Pawłowy na korzyść wiary. Przywilej ten zamienia się potem w przywilej Piotrowy, ponieważ on właśnie określa wszystkie jego warunki w Kościele (mówi o tym Kodekst Prawa Kanonicznego, kan. 1143-1150). Po zawarciu nowego małżeństwa z wierzącym pierwsze małżeństwo ulega rozwiązaniu.

  W nauce Pawła można dostrzec rewolucyjną wprost nowość: mężczyzna i kobieta mają równe prawa.