Paweł Kuszczyński - laudacja dla ks.prof. Jana Kantego Pytla

W czwartek, 23 października 2014 r.  podczas uroczystości wręczenia ks.Janowi Kantemu Pytlowi Złotego Hipolita przez dr. Mariana Króla - prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego - Paweł Kuszczyński, prezes poznańskiego oddziału ZLP wygłosił laudację, pokazując sylwetkę ks. Profesora , członka naszego Oddziału, w wielu aspektach Jego kapłańskiej, naukowej i literackiej działalności.

Ks.prof. Jan Kanty Pytel, wybitny biblista, nauczyciel akademicki, autor wielu książek prozatorskich, członek poznańskiego Oddziału ZLP (od 2012 r.), założyciel i prezes Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera w latach 2001-2013.

Rys biograficzny ks. prof. dr. hab. Jana Kantego Pytla:

1998 r - odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

1985 – 1995 - członek zwyczajny Rady Naukowej Episkopatu Polski z wyboru Konferencji Plenarnej Episkopatu

1975-1990 - archidiecezjalny duszpasterz inteligencji

1989-1996 - asystent kościelny Klubu Inteligencji Katolickiej w Poznaniu

1981-1987 - dziekan Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu

1975-1998 - kierownik Zakładu Nauk Biblijnych

2001-2014 - współtwórca Brandstaetterologii w Polsce, prezes Stowarzyszenia imienia Romana Brandstaettera

1983-1988 - wykłady w Instytucie Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

 

Promotor 18 doktorantów

 

Kierownik 237 prac magisterskich (nurty badawcze: etyczny, metaforyczny, literacki - polski, niemiecki, francuski.

 

Laudacje i recenzje do tytułu naukowego profesora i stopni naukowych:

Laudacja tytułu doktora honoris causa - 1 (profesor - opat Benedyktynów w Tyńcu, o. Augustyn Jankowski)

tytułu naukowego profesora: 10 (Tomasz Jelonek, Tomasz Maria Dąbek, Stanisław Pisarek, Tadeusz Brzegowy, Stanisław Włodarczyk, Antoni Tronina, Waldemar Rakocy, Bogdan Częsz, Bogdan Poniży, Tomasz Węcławski).

stopnia naukowego doktora habilitowanego: 12 (Tomasz Jelonek, Tomasz Maria Dąbek, Stanisław Pisarek, Urszula Jezierska, Roman Pindel, Roman Bogacz, Antoni Paciorek, Henryk Witczyk, Stanisław Bielecki, Mieczysław Mikołajczak, Anna Rzymska, Zdzisław Żywica).

stopnia naukowego doktora – 36, w uczelniach: Katolicki Uniwersytet Lubelski - Wydział Teologiczny, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski - Wydział Filologiczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Wydział Filologiczny. Uniwersytet Opolski - Wydział Teologiczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Wydział Teologiczny, Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Wydział Teologiczny.

 

Udział w sympozjach międzynarodowych

Uniwersytet Johanna Gutenberga w Moguncji (1979), Uniwersytet we Freisingu (1982), Uniwersytet Wiedeński (Moedling 1985), Uniwersytet Complutense w Madrycie (1987),

Uniwersytet Rzymski (1990).

 

Wykłady w uczelniach zagranicznych

Uniwersytet w Passau iMoguncji w Niemczech (1976).

 

Redaktor i współautor książek:

 

Ze stołu Słowa Bożego. Komentarze do trzyletniego cyklu czytań mszalnych. Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1972, ss. 448

Pozbierajcie pozostałe okruszyny. Komentarze biblijne na dni powszednie do czytań mszalnych, Pallotinum - Warszawa - Poznań 1974, ss.600.

Księga Dziejów Apostolskich (inicjator serii biblijnej): Nie wstydzę się Ewangelii. Ottonianum - Szczecin 1999, ss. 334.

Świat Biblii Romana Brandstaettera, Ottonianum - Szczecin 1999, ss.257.

Książka oprawiona w jemeńską, białą kozią skórę ofiarowana została Papieżowi Janowi II w Watykanie. Znajduje się też w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.Książkę przesłal Papieżowi prof. hab. Stefan Jurga, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a wręczyła ją dr hab. Ewa Krawiecka.

Verbo Domini servire opuscula Ioanni Cantio Pytel septuagenario dedicata, Poznań 2000

Nie zapomnimy. Świadkowie życia i czytelnicy o Romanie Brandstaetterze. Stowarzyszenie imienia Romana Brandstaettera - Pallottinum, Poznań 2002, ss. 362.

Trebinty prozy poznańskiej. Roman Brandstaetter, Przemysław Bystrzcki, Eugeniusz Paukszta. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Teologiczny 2007, ss.205.

Kiedy przebije się źródło, napiją się wszyscy. W 25. rocznicę odejścia Kazimiery Iłłakowiczówny. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Wydział Teologiczny. Poznań 2008, ss. 257.

Roman Brandstaetter - Śpiewak Najświętszej Maryi Panny (hymny Maryjne). Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Wydział Teologiczny, Poznań, 2009.

 

Autor książek i przekładów Ksiąg biblijnych.

 

Gościnność w Biblii. Studium źródłowo - porównawcze. Studia i materiały. Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań 1990, ss. 109.

Objaśnienie sensu biblijnego (Hermeneutyka). Gaudentinum, Gniezno 1996.

Słowo Boże nie jest związane. Uroczystości i święta. Dni okolicznościowe. Pallottinum - Poznań 1998, ss. 352.

Listy więzienne św. Pawła apostoła:

Do Efezjan

Do Filipian

Do Kolosan

Do Filemona

Przekład z języka greckiego, wstęp. Komentarz, w: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Po redakcją Mariana Wolniewicza (NT). Księgarnia św. Wojciecha - Poznań 1995 (Idem: Listy Świętego Pawła Apostoła. Księgarnia Świętego Wojciecha w Poznaniu 2009)

Apokalipsa Świętego Jana Apostoła. Przekład z języka greckiego i komentarz. Wydawnictwo św. Wojciecha w Poznaniu 2009.

Ponadto:

Inaczej: jeszcze raz o księdzu, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 2010

Szaweł z Tarsu. Przypatrzcie się jak wielkie stawiam litery.Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 2010

JESTEM Posłał mnie do was (Wj 3,14), Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem św. Barbary, Budzyń 2014

 


Wstępy (przedmowy) do książek naukowych i popularnonaukowych

Psałterz. Przełożył Roman Brandstaetter. Stowarzyszenie imienia Romana Brandstaettera - Pallottinum, Poznań 2003, ss.5-7.

Ewa Krawiecka, Apokalipsa według Michaiła Bułhakowa. Przestrzeń i symbolika Mistrza i Małgorzaty. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008, ss.7-9.

Roman Brandstaetter. Księgi Nowego Przymierza. Przekłady biblijne z języka greckiego. Dzieła zebrane. Wydawnictwo M Kraków 2002, ss.5-12.

Biblia dla dzieci na podstawie Pisma Świętego napisał D. Christie – Murray, przekład Joanna Walczak. Wydawnictwo Podsiedlik-Raniowski i Spółka. Poznań 1997 (wstęp bez paginacji).

Igor Kozak, Żyjemy po bożemu. 365 porad i modlitw na każdy dzień, Olimp Media, Poznań 2008, ss.5-6.

Igor Kozak, Modlitwy przynoszące pocieszenie, Olimp Media, Poznań 2008, ss.5-6.

Igor Kozak, Rachunek Sumienia. Jak dobrze przygotować się do spowiedzi i nie tylko. Olimp Media, Poznań 2008, ss.5-6.

Piotr Krzyżewski, Jak się modlić własnymi słowami. Olimp Media, Poznań 2008, ss.3-4.

 

Artykuły naukowe.

Obraz biblijnego Jakuba rozpoznawany w teologii drugiej połowy XX wieku (charakterystyczne nurty), w: Katolicyzm polski na przełomie wieków. Teologiczny - Instytucjonalny i Wspólnotowy wymiar Kościoła pod redakcją Józefa Baraniaka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Wydział Teologiczny Poznań, 56. Studia i materiały, Poznań 2002, ss. 23-30.

Biblijno-teologiczne i literackie walory Psałterza w przekładzie Wojciecha Bąka, w: Z cienia niepamięci do światła: Wojciech Bąk, Kazimiera Iłłakowiczówna, Roman Brandstaetter (redakcja Ewa Krawiecka). Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Materiały z Ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Sympozjum Naukowego w setną rocznicę urodzin Romana Brandstaettera zorganizowanego w Poznaniu w dniach 5-7 stycznia 2006 roku przez Stowarzyszenie im. Brandstaettera. Patronat honorowy: metropolita poznański ks. arcybiskup Stanisław Gądecki, prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny, rektor UAM prof. dr hab. Stanisław Lorenc, ss.61-68 (dyskusja po referacie, ss.68-71).

Rozwój - nowe imię człowieka w: Opuscula Michaeli Peter piae memoriale dedicata) 6, ss.239-246 (przedtem wykład wygłoszony dnia 30 września 2004 r. w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na rozpoczęcie roku akademickiego dla "Campusu humanistycznego".

Przesłanie moralne Psalmu o trzcinie Romana Brandstaettera w: Na skrzyżowaniu kultur, tradycji, religii. Roman Brandstaetter (1906-1987). Redakcja: Paweł Plichta. Biblos - Tarnów 2008, ss.94-103.

Dialog w Nowym Testamencie w; Filozofia dialogu. Między akceptacją i odrzuceniem: rola dialogu w życiu ludzi pod redakcją Józefa Baniaka. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Wydział Teologiczny. Tom 1. 2004, ss. 173-183.

Michał Czajkowski, Ewa Krawiecka, Janusz Nawrot: dyskusja panelowa: Złorzeczenie w psalmach - wyraz gniewu czy bezradności w: Biblia i ekumenizm. Tom 2, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Wydział Teologiczny, 2005, ss. 71-84.

Pogłosy apokaliptyki w wierszach Zbigniewa Herberta. (Wiersze wybrane), w: Pan Cogito i Perła w poszukiwaniu duchowości Zbigniewa Herberta. Warszawa 2009. Seria mistyka, ss. 107-115. Wartość przyjaźni. Antyteza - Kaligula. Tamże, ss. 209-225.

Artykuły popularnonaukowe

Rok Świętego Pawła (29 czerwca 2008-29 czerwca 2009), w Przewodniku Katolickim

Paweł apostoł wysyła list do Rzymian, Nr 34, ss.30-31

Do ukochanych Koryntian, Nr 39, ss. 30-31

Prawdziwy Apostoł, prawdziwa Ewangelia (List do Galatów), Nr 42, ss. 28-29

Europa prosi o wiarę (Listy do Tesaloniczan), Nr 46, ss. 32-34

W Efezie pozostanę do Pięćdziesiątnicy, Nr 50, ss.32-34,

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia (List do Filipian), Nr 1, ss. 28-30

Do Świętych i wiernych (List do Kolosan), Nr 5, ss. 30 - 32

Piszę to własnoręcznie (List do Filemona),Nr 11, ss. 36-37

Celem zakonu jest miłość (Listy do Tymoteusza), Nr 15, ss. 30-32

Zostawiłem cię na Krecie (List do Tytusa), Nr 20, ss. 28-29

 

Miesięcznik Msza Święta

Spór o Jezusa w: Nr 6, 2002, s.3

Chrystus wielki egzorcysta, Nr 9, 2002 s.3

Król królów i Pan panujących, Nr 12, s.3

 

Romana Brandstaettera znaki zapytania o człowieka w: Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców w Tarnowie, Biuletyn nr 32 (czerwiec), ss. 4-6; "Bierz i czytaj".

Wychowawcze moce Pisma Świętego. Tamże, ss. 13-17

 

Pomysłodawca i główny organizator konferencji naukowych z zakresu Brandstaetterologii:

 

Ogólnopolskie interdyscyplinarne sympozjum naukowe: Świat Biblii Romana Brandstaettera, 1999

Ogólnopolska Konferencja naukowa, nie zapomnimy. Świadkowie życia i czytelnicy o Romanie Brandstaetterze, Poznań, 2004

Z cienia niepamięci do światła: Wojciech Bąk, Kazimiera Iłłakowiczówna, Roman Brandstaetter, Poznań 2006

Terebinty prozy poznańskiej. Roman Brandstaetter, Przemysław Bystrzycki, Eugeniusz Paukszta, Poznań, 2007

Kiedy przebije się źródło napiją się wszyscy. W 25 rocznicę odejścia Kazimiery Iłłakowiczówny, Poznań, 2008

Roman Brandstaetter - Śpiewak Najświętszej Mary Panny (Hymny Maryjne), Poznań 2009

 

Udział w sympozjach pastoralnych

Rościnno, powiat Wągrowiec 1984; Elektronika - duszpasterstwo,

Angers (Francja) 1984, 1986, 1988

 

Udział w sympozjach krajowych

Sympozjum Biblistów Polskich. Radom 1996: Wykorzystanie Pisma Świętgo w Lectio Divina.

Sympozjum: Religijny Poznań w okresie II Kongresu Eucharystycznego, czerwiec 1987: Programowy wykład: Eucharystia w życiu Kościoła.

Sympozjum: Akademia Muzyczna w Łodzi, 2008, Wykład: Szofary w kompozycyjnej inspiracji muzyka.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Warszawa 2008, Dyskusja panelowa na temat Pan Cogito i Perła (duchowość wartości)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Wydział Teologiczny, wykład: Pogłosy apokaliptyki w wierszach Zbigniewa Herberta

Uniwersytet Jagielloński - Wydział Kultury, Kraków 2006, Wykład: Moralne przesłanie Psalmu o trzcinie Romana Brandstaettera.

 

Wykłady naukowe w:

Klub Inteligencji Katolickiej w Poznaniu (35)

Biblioteka Raczyńskich (2)

Towarzystwo Przyjaźni Polsko Izraelskiej (1)

Instytut Myśli Chrześcijańskiej (1)

 

Liczne wywiady telewizyjne, radiowe, prasowe. Wywiady wybrane:

TVP - dwie audycje 20 minutowe

Wielki Piątek w liturgii

Opłatek w polskiej tradycji religijnej

 

Zrozumieć przesłanie Apokalipsy. Z księdzem profesorem Janem Kantym Pytlem, rozmawia Michał Gryczyński: Przewodnik Katolicki, Nr 29, 2008, ss. 28-29

O Budzyniu, Biblii Poznańskiej i seminarium o Romanie Brandstaetterze: rozmowa z ks. prof. dr hab. Janem Pytlem biblistą (rozmawiał Andrzej Sikorski), Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny IKS. Grudzień 2005, ss. 56-57

 

Mowy żałobne i pisane wspomnienia

 

- Zbigniew Zakrzewski (rektor Akademii Ekonomicznej, profesor zwyczajny, dr h. c.) Katolickie oblicze Zmarłego, druk: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Pożegnanie Profesora, 1992, ss. 30-32

 

- Roman Brandstaetter (poeta, pisarz, publicysta): "Po imieniu cię wezwałem, moim ty jesteś" (5.X.1987) Kościół Akademicki Ojców Dominikanów. Druk: W drodze, 3-4, 1988, ss.20-nn.

- Idem: Poznańskie Studia Teologiczne, t.7, 1992, ss. 21-nn

- Janusz Ziółkowski (profesor, rektor UAM, senator, minister stanu, szef kancelarii Prezydenta RP): Obywatel miasta z wyboru i adopcji. Kronika Miasta Poznania. Pomniki, 2001, 2, ss.352-360

- Pożegnanie Przemysława Bystrzyckiego (Kościół Karmelitów Bosych w Poznaniu - (12 października 2004) w Terebinty prozy poznańskiej, Roman Brandstaetter, Przemysław Paukszta Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Wydział Teologiczny, Poznań 2007, ss. 151-153.

 


Inicjator budowy pomnika Romana Brandstaettera.

 

Audycje w radiu Emaus

Komentarz profesora Jana Kantego Pytla do 55.

15-minutowych audycji o kobietach biblijnych:

„A włosy czesał im biblijny wiatr” (autor: Maria Magdalena Pocgaj),

emitowanych dwa razy w tygodniu w ciągu całego roku.

Rozmowy na antenie o pisarzach: Romanie Brandstaetterze, Przemysławie Bystrzyckim, Eugeniuszu Paukszcie, Kazimierze Iłłakowiczównie i Wojciechu Bąku.

__________________________________

Wygłoszona laudacja była wyjątkowa. Prezes Paweł Kuszczyński w omawianych wątkach wielokrotnie dodawał własne przemyślenia i skojarzenia literackie. Byliśmy dumni z ks.Profesora, a także z naszego Prezesa, który tak pięknie mówi o drugim człowieku, nie ulega wątpliwości: wybitnym czlonku naszego Oddziału.

Wzajemny szacunek, zauważenie ogromu pracy organicznej ks.Profesora, to nic innego jak kontynuacja przesłania mądrości Hipolita Cegielskiego. A przecież właśnie o to chodzi!

Obyśmy mogli więcej przeżywać tak radosnych, uroczystych chwil w naszym Oddziale.

 

Oprac.

Danuta Bartosz