Kosman Bogumiła

Kosman Bogumiła

Pochodzi z Tomaszowa Mazowieckiego, z Wielkopolską związała się ze względów rodzinnych (małżeństwo w 1965 r.)
Maturę uzyskała w Liceum Kulturalno-Oświatowym w Łodzi w 1959 r. Po studiach polonistycznych na Uniwersytecie Łódzkim, które ukończyła w 1964 r. (praca magisterska o społecznikach w twórczości Stefana Żeromskiego, napisana pod kierunkiem prof. Stefana Kawyna) przez dziesięć lat pracowała w szkolnictwie średnim ogólnokształcącym jako nauczycielka języków polskiego i niemieckiego oraz historii.
Po uzyskaniu w 1973 r. doktoratu nauk humanistycznych w zakresie historii pod kierunkiem prof. Janusza Pajewskiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza) przeszła do szkolnictwa wyższego. Kolejno zajmowała stanowiska kierownika Pracowni Pamiętnikarskiej w Bibliotece Głównej UAM, adiunkta w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UAM a po jego likwidacji dojeżdżała przed kilkanaście lat (1987-2000) do Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy jako docent a następnie profesor na Wydziale Humanistycznym, kierownik Zakładu Bibliotekoznawstwa. W 2000 r. ponownie na UAM w Poznaniu jako profesor w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, od 2002 kierownik Zakładu Dziennikarstwa).
W 1993 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego, od 1994 prof. nadzwyczajny uczelniany (WSP w Bydgoszczy) W 1998 r. Prezydent RP nadał jej tytuł profesora nauk humanistycznych; od 2003 r. prof. zwyczajny (UAM).
Główne kierunki badawcze: dzieje książki, bibliotek i prasy, myśl polityczna XVI w. w Polsce, kultura piśmiennicza XIX-XX w. (zwłaszcza twórczość J.I. Kraszewskiego jako dziennikarza i pisarza politycznego). Autorka ponad stu publikacji, w tym 8 książkowych (współautorka 3), red. naukowy 5 prac zbiorowych, w tym serii: Prasa dawna i współczesna oraz stanowiącej jej kontynuację: Media Dawne i Współczesne. (Pełen wykaz: Z dziejów prasy wielkopolskiej XIX-XX w. T.V, pod red. J. Załubskiego, Poznań 2003), promotor 4 prac doktorskich.
Członek ZLP i Towarzystwa im. H. Sienkiewicza, odznaczona srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Zasłużony Działacz Kultury. Staże naukowe w RFN, ZSRR (Białoruś i Litwa) oraz w Czechach.