Konkurs Miłoszem inspirowany

Konkurs Miłoszem inspirowany

Ogólnopolski Konkurs Poetycki


Organizatorem konkursu jest Związek Literatów Polskich Oddział Łódź.
Współorganizatorem konkursu jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
W konkursie mogą brać udział wszyscy zainteresowani bez względu na przynależność do związków i stowarzyszeń twórczych, którzy ukończyli 18 lat.
Cele konkursu:
1. Włączenie się w obchody Roku Miłosza
2. Wyszukiwanie osób uzdolnionych literacko oraz stworzenie wydarzenia literackiego.
Regulamin konkursu:
1. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora zestawu trzech wierszy inspirowanych cytatem z wiersza Czesława Miłosza OECONOMIA DIVINA:
„Wydziedziczona z przedmiotów mrowiła się przestrzeń.
Wszędzie było nigdzie i nigdzie, wszędzie.”
2. Utwory w języku polskim, nigdzie dotychczas nie publikowane i nie nagradzane, powinny być przekazane w formie wydruku komputerowego w trzech egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym – płyta CD.
3. Jeden autor może dostarczyć tylko jeden zestaw konkursowy.
4. Wiersze powinny być podpisane godłem słownym.
W osobnej zaklejonej kopercie - oznaczonej tym samym godłem - powinny się znaleźć dane autora: imię, nazwisko, wiek, adres korespondencyjny, e-mail, telefon.

5. Prace będą oceniane przez Jury powołane przez organizatora.

6. Nagrodą główną będzie tygodniowy pobyt w Domu Pracy Twórczej w Zakopanem. Przewidziano także inne nagrody.
7. Organizator nie zwraca nadesłanych prac i zastrzegają sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania ich w celach promocji i ewentualnej publikacji.
8. Autorzy nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
9. Informacja o terminie gali finałowej będzie podana na stronie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
10. Nagrody należy odebrać osobiście w trakcie imprezy finałowej. Nagrody nie będą wysyłane pocztą.
11. Zgłoszenie wierszy do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, iż są to prace własne oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych autora w celach konkursowych.
12. Prace należy nadsyłać w terminie do 30 września 2011 r. (decyduje data na stemplu pocztowym) pod adresem:
Związek Literatów Polskich Oddział Łódź
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
u. Gdańska 100/102
90-508 Łódź
z dopiskiem: Konkurs Poetycki