I Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Pawła Brylińskiego

I Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Pawła Brylińskiego

I Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Pawła Brylińskiego (do 18.03.12)
Regulamin I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
im. Pawła Brylińskiego

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach ogłasza I Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Pawła Brylińskiego. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Sieroszewice.
2. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział twórcy, piszący w języku polskim, którzy ukończyli 15 lat.


3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie trzech wierszy własnego autorstwa, o dowolnej tematyce, w 4 egzemplarzach w formie wydruku na papierze w formacie A4 do dnia 18.03.2012 na adres:
Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach
ul. Ostrowska 49
63-405 Sieroszewice.
Na kopercie z nadesłanymi na konkurs wierszami należy umieścić dopisek: „Konkurs poetycki im. Pawła Brylińskiego”.
4. Nadesłane na konkurs wiersze należy opatrzyć godłem (pseudonimem).
5. W osobnej, zaklejonej kopercie, opatrzonej tym samym godłem, należy umieścić nazwisko i imię autora, adres, numer telefonu kontaktowego lub adres
e-mail.
6. Nadesłane na konkurs wiersze nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
7. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów i zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w tomiku pokonkursowym lub w prasie bez zgody autorów i honorarium.
8. Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie profesjonalne jury powołane przez Organizatora. Jury oceniać będzie poszczególne wiersze, a nie ich zestawy jako całość.
9. Przewiduje się następujący podział nagród:
I miejsce - 1.000 zł.
II miejsce - 700 zł.
III miejsce - 300 zł.
Wyróżnienia - nagrody rzeczowe.
Jury upoważnione będzie do innego podziału nagród.
10. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem do dnia 30.04.2012 r. Informacja o wynikach konkursu zamieszczona będzie również na stronie Urzędu Gminy Sieroszewice i na stronie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach .
Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w maju 2012 r. w siedzibie Organizatora.
11. Organizator nie zwraca kosztów podróży laureatom konkursu i nie zapewnia noclegu.
12. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu